Kartal'da 1.3 Milyon'a Arazi İhalesi ve Tüm Detayları

İBB'nin Kartal'da ihaleye çıkardığı arazi ile ilgili tüm detaylı ihale bilgileri haberimizde...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul’un Kartal ilçesi Yakacık Mahallesi’nde bulunan arsayı ihale ile satacak.Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 528 metrekarelik konut alanı imarlı boş arsa, 1 milyon 320 bin 900 lira bedel ile satılacak. Geçici teminat bedeli 39 bin 627 lira olan konut arsanın ihalesi 20 Eylül 2017 günü saat 13.00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane adresinde gerçekleştirilecek. 

İhale açık ihale usulü ile yapılacak. 

İhale ilanı ve detaylı bilgiler şu şekilde:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait veaşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 -Encümen KayıtNo            :  2717

2 -Taşınmaza Dair Bilgiler     :

a)İli                                        :  İstanbul

b)İlçesi                                   :  Kartal

c)Mahallesi                            :  Yakacık

d) PaftaNo                             :  ---

e) AdaNo                               :  12476(Eski: 8992)

f) ParselNo                            :  10

g)Yüzölçümü                         :  528,36m²

h)SatılacakHisseOranı          :  Tamamı

ı) Halihazır                              :  Boş

j)Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmarDurumu                     :  KonutAlanı

l)Cinsi                                    :  Arsa

3 -MuhammenBedeli            :  1.320.900.-TL

4 - GeçiciTeminatı                 :       39.627.-TL

5 - İhaleTarihi veSaati           :  20Eylül 2017 - 13:00

6 -İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İSTANBUL

7 - İhaleUsulü                        :  Fonlarİhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhaleşartnamesi                 :  MeskenMüdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26   Mercan/İSTANBUL

                                                  Tel:0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07

9 -ŞartnameBedeli                :  500.-TL

10 - İhaleye katılmakisteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişininKanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti(İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusubelgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler içinTürkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’detebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin sicilinekayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret SiciliMüdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğuyer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, notertasdikli imza sirküsü.

e) Dernek ve vakıflardan,ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmışkararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhaleKanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olmasıhalinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzelkişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilenbelgelerin verilmesi gerekmektedir.)

i) Yabancı isteklilerinsunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyetikonsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhinihavi olması gerekmektedir.

11 - Nüfus Cüzdan sureti veikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarınınteyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmalarıgerekmektedir.

12 - İhaleye katılmakisteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri vetekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermelerigerekmektedir.

İlan olunur.

ihale İBB arazi kartal emlak gündemi emlak haberleri